placeholder 1 2 0 test Header 2

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van Doorn Beveiliging B.V.

1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke Van Doorn Beveiliging B.V. sluit met betrekking tot het verrichten van diensten voor haar Opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst vooraf gaan en op de diensten en werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door Van Doorn Beveiliging B.V. zijn verricht.
2. Elke bepaling, opgenomen in documenten van de Opdrachtgever, die in strijd is met deze algemene voorwaarden,
zal van nul en generlei waarde zijn. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
3. Met het sluiten van een overeenkomst, zoals hier bedoeld, verplicht Van Doorn Beveiliging B.V. haar diensten en werkzaam- heden, zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging, naar beste weten en kunnen te verrichten. Van Doorn Beveiliging B.V. garandeert niet dat gebeurtenissen (van welke aard dan ook) op het uitblijven waarvan haar in de overeenkomst bedoelde inspanningen zullen zijn gericht, niet zullen voorvallen.
4. Alle offertes van Van Doorn Beveiliging B.V. zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Van Doorn Beveiliging B.V. is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De termijn waarbinnen een offerte geldig blijft is 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Indien en voorzover van deze algemene voorwaarden dan wel de tussen Van Doorn Beveiliging B.V. en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt afgeweken, dienen de afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk door daartoe bevoegde personen te zijn overeengekomen.

2. Prijswijziging
Wijziging van opgegeven prijzen, ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden. Van Doorn Beveiliging B.V. is onder andere gerechtigd tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen die voor haar kostenverhogend zijn aan de Opdrachtgever door te berekenen.

3. Betaling
1. Van Doorn Beveiliging B.V. is gerechtigd aan het begin van de termijn waarover moet worden betaald haar factuur bij de Opdrachtgever in te dienen.
2. Betaling van de door Van Doorn Beveiliging B.V. verrichte diensten dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuur- datum, zonder verrekening of korting. Indien Opdrachtgever verzuimt binnen voornoemde termijn aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, dan wel het onbetwiste deel van die factuur te voldoen, is zij van rechtswege in verzuim en zal Van Doorn Beveiliging B.V., zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, gerechtigd zijn een vertragingsrente van 2 % per maand ingaande per de vervaldatum van de betreffende factuur, dan wel over het onbetwiste deel daarvan, in rekening te brengen onverminderd de overige wettelijk aan Van Doorn Beveiliging B.V. toekomende rechten. Van Doorn Beveiliging B.V. is voorts gerechtigd alle buitengerechtelijke kosten die Van Doorn Beveiliging B.V. moet maken om tot incasso van de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen te komen aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Voor zover Opdrachtgever de verschuldigheid van (een deel van) het factuurbedrag betwist, dan dient Opdrachtgever
Van Doorn Beveiliging B.V. daarvan binnen tien (10) dagen na de factuurdatum gemotiveerd schriftelijk op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de factuur als onbetwist wordt beschouwd.
4. Ongeacht hetgeen in dit artikel is bepaald omtrent de betalingstermijn, heeft Van Doorn Beveiliging B.V. het recht te verlangen dat de Opdrachtgever zekerheid stelt voor betaling, alvorens te leveren.

4. Opzegging en verlenging
1. De overeenkomst(en) wordt (worden) aangegaan voor de bepaalde tijd van twaalf (12) maanden, tenzij anders wordt
overeengekomen.
2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd en wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode en daarna telkens weer, tenzij de overeenkomst uiterlijk drie (3) maanden vóór de datum van de afloop van de periode door de Opdrachtgever of door Van Doorn Beveiliging B.V. bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging is opgezegd.

5. Beëindiging
1. Ieder der partijen is bevoegd de overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, zonder gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te beëindigen,
onverminderd het recht op schadevergoeding, indien:
a. de andere partij surséance van betaling aanvraagt of aan haar surséance van betaling wordt verleend, dan wel een akkoord of regeling met haar crediteuren aangaat of enige andere omstandigheid waardoor die partij het vrije beheer
over haar vermogen verliest;
b. het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd of de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
c. de onderneming van de Opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd of overgenomen; of de Opdrachtgever haarhuidige onderneming staakt; of
d. de andere partij, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan haar een redelijke termijn van tenminste 10 dagen is gegund, niet of althans niet op genoegzame wijze en/of niet tijdig, voldoet aan één of meer van haar verplichtingen welke direct of indirect voortvloeien uit de overeenkomst en/of wetgeving en/of aan eisen welke redelijkerwijs aan haar mogen worden gesteld, tenzij tekortkoming gehele of gedeeltelijke beëindiging niet rechtvaardigt.
2. Indien Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting die uit deze overeenkomst voortvloeit voldoet is Van Doorn Beveiliging B.V. na één vruchteloze aanmaning gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zulks zonder dat Van Doorn Beveiliging B.V. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de verder aan Van Doorn Beveiliging B.V. toekomende rechten.
3. In geval faillissement of surséance van betaling zich bij de Opdrachtgever dreigt voor te doen is Van Doorn Beveiliging B.V. bevoegd haar diensten op te schorten.

6. Aansprakelijkheid
1. Van Doorn Beveiliging B.V. is jegens Opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van (medewerkers van) Van Doorn Beveiliging B.V. en voor zover die aansprakelijkheid is gedekt door de door Van Doorn Beveiliging B.V. gesloten, op het moment van de schadeverwekkende gebeurtenis van kracht zijnde, aansprakelijkheidsverzekering.
2. De aansprakelijkheid van Van Doorn Beveiliging B.V. is in ieder geval beperkt tot een bedrag van maximaal € 20.000 per gebeurtenis.
3. Aansprakelijkheid van Van Doorn Beveiliging B.V. is beperkt tot een bedrag van € 20.000 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak met een maximum per Opdrachtgever van € 100.000 per jaar.
4. In enig kalenderjaar is de aansprakelijkheid van Van Doorn Beveiliging B.V. jegens Opdrachtgever voor (meerdere) schadeverwekkende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag ter hoogte van € 100.000.
5. Van Doorn Beveiliging B.V. is nimmer aansprakelijk voor een schadeverwekkende gebeurtenis indien zij niet binnen
30 dagen na het schadeverwekkende voorval door Opdrachtgever voor de daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk is gesteld.
6. Van Doorn Beveiliging B.V. is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade en/of gederfde winst.
7. Aansprakelijkheid van Van Doorn Beveiliging B.V. voor schade door verlies van sleutels en/of andere hulpmiddelen
haar door de Opdrachtgever overhandigd in verband met de te verrichten diensten is beperkt tot € 4.000 per gebeurtenis.
8. Aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat onbevoegden zich met de verloren sleutels en/of andere hulpmiddelen toegang verschaffen tot de desbetreffende ruimten en/of objecten wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Deze uitsluiting is niet van toepassing indien onbevoegden binnen 2 x 24 uur na het verlies van de sleutels, zon- en feestdagen niet meegerekend, gebruik maken van de verloren sleutels en/of hulpmiddelen.
9. Van Doorn Beveiliging B.V. is nimmer aansprakelijk voor schadeverwekkende gebeurtenissen ten gevolge van terroristische aanslagen en/of oorlogssituaties.
10. Van Doorn Beveiliging B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook
ontstaan, voorzover deze schade het bedrag van de door Van Doorn Beveiliging B.V. te verrichten werkzaamheden zoals vermeld op de factuur betreffende de maand waarin het voorval plaatsvond overtreft.
11. Van Doorn Beveiliging B.V. is niet aansprakelijk voor schade indien de Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan Van Doorn Beveiliging B.V. diensten of werkzaamheden heeft verricht.
12. Van Doorn Beveiliging B.V. is niet aansprakelijk voor schade indien de Opdrachtgever zich tegen die schade
heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren. De Opdrachtgever vrijwaart Van Doorn Beveiliging B.V. voor aanspraken van verzekeraars en anderen dienaangaande.

7. Overmacht
Van Doorn Beveiliging B.V. is niet aansprakelijk voor schade indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder
overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, staat van oorlog, revolutie, opstand, militaire of andere
machtsovername en plunderingen in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten
elders voor zover Van Doorn Beveiliging B.V. daardoor in haar dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig
belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, storingen in de door Van Doorn Beveiliging B.V.
gebruikte vervoermid- delen en andere apparatuur, stroomuitval en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan Van Doorn Beveiliging B.V. kan worden toegerekend. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van Van Doorn Beveiliging B.V. zoveel mogelijk te proberen overmacht- situaties te voorkomen en te vermijden.

8. Vrijwaring
De Opdrachtgever is gehouden Van Doorn Beveiliging B.V. schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle
aanspraken van derden jegens Van Doorn Beveiliging B.V. of haar personeel terzake het door Van Doorn Beveiliging
B.V. geleverde.

9. Intellectueel eigendomsrecht
1. De Opdrachtgever verplicht zich de beveiligingsplannen, zoals door Van Doorn Beveiliging B.V. geleverd, slechts
aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, aan derden ter beschikking te stellen.
2. Alle rechten van intellectuele aard, zoals onder andere auteursrecht en copyright met betrekking tot de van Van
Doorn Beveiliging B.V. afkomstige of door Van Doorn Beveiliging B.V. gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen etc. van de Opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden worden
en blijven eigendom van Van Doorn Beveiliging B.V.. De uitoefening van deze rechten (openbaarmaking of overdracht daaronder begrepen) is zowel tijdens als na de uitvoering van haar werkzaamheden uitdrukkelijk en uitsluitend aan Van Doorn Beveiliging B.V. voorbehouden.

10. Ontdekking strafbare feiten
Indien personeel van Van Doorn Beveiliging B.V. een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de Opdrachtgever gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte ter zake van dit strafbaar feit wordt genomen door de Opdrachtgever. Die aangifte zal door het personeel van Van Doorn Beveiliging B.V. alleen ten verzoeke van de Opdrachtgever en onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever worden gedaan. De Opdrachtgever vrijwaart Van Doorn Beveiliging B.V. en haar personeel voor alle aanspraken van derden, ter zake van een dergelijke aangifte, ongeacht of Van Doorn Beveiliging B.V. of haar personeel met betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken.

11.Geheimhouding
1. Opdrachtgever verplicht zich alle informatie afkomstig van Van Doorn Beveiliging B.V. omtrent het offerte- en onderhandelingstraject, waaronder maar niet beperkt tot prijsstellingen en condities, geheim te houden en niet aan
derden kenbaar te maken. Voorts verplicht Opdrachtgever zich alle informatie omtrent de bedrijfsvoering en de
onderneming van Van Doorn Beveiliging B.V., opgedaan tijdens het offerte- en onderhandelingstraject, tijdens de
looptijd en na beëindiging van de overeenkomst met Van Doorn Beveiliging B.V., geheim te houden en niet aan
derden kenbaar te maken. Voorgaande geheimhouding ziet slechts op informatie die niet reeds algemene bekendheid
geniet.
2. Overtreding van het geheimhoudingsbeding als bedoeld in dit artikel door Opdrachtgever maakt Opdrachtgever
boeteplichtig jegens Van Doorn Beveiliging B.V.. De alsdan, zonder nadere ingebrekestelling, verschuldigde boete
bedraagt € 10.000 per overtreding, zulks onverminderd het recht van Van Doorn Beveiliging B.V. om vergoeding van
eventuele door haar geleden schade als gevolg van deze overtreding van Opdrachtgever te vorderen.

12. Geschillen en toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen in verband met de totstandkoming en uitvoering van deze overeenkomst worden in eerst instantie
door de bevoegde rechter te Haarlem beslecht, tenzij partijen gezamenlijk de voorkeur geven aan een bevoegde
rechter elders.